Zdrava šola

FOTO UTRINKI: Ob pričetku šolskega leta, Teden mobilnosti, Teden športa,  Ob tednu otroka, Dan duševnega zdravja, 

Ob dnevu strpnosti, Veseli december in kritični potrošniki,  ŠTAFETA SEMEN

OŠ dr. Aleš Bebler – Primož Hrvatini je od šol. leta 2016/17 vključena v slovensko mrežo zdravih šol, ki jo koordinira Nacionalni inštitut za javno zdravje. Mreža šol, ki promovirajo zdravje, se je razvila že v 80. letih prejšnjega stoletja. V slovenski mreži Zdravih šol sodeluje veliko vrtcev, osnovnih ter srednjih šol.

Vse ustanove v mreži Zdravih šol sledimo 12 ciljem Evropske mreže zdravih šol, ki jih vsako šolsko leto povezuje  neka rdeča nit. Poleg teh ciljev si vsaka ustanova izbere tudi svoje prednostne naloge.

Gre za celosten in trajno naravnan projekt, ki  naj bi postal način življenja vsakega učenca.  Le načrtno in sistematično delo bo lahko vplivalo na odnos do zdravja, zadovoljstva in življenja nasploh (tako pri učencih, njihovih starših, pedagoških in nepedagoških delavcih, pa tudi širši skupnosti.)

Veliko dejavnosti, ki uresničujejo cilje Zdravih šol smo izvajali  že v preteklih letih, sedaj pa jih bomo usmerjeno in zavestno povezali s skupnim imenovalcem.

Evropska mreža zdravih šol je usmerjena je k razvojnim programom za promocijo zdravja, v zadnjem času predvsem na področje zdrave prehrane in gibanja, duševnega zdravja kot zelo pomembnih varovalnih dejavnikov, evalvacijo učinkov preventivnih šolskih programov, dejavno vključevanje učencev/dijakov, lokalno in regionalno sodelovanje, izobraževanje učiteljev, konceptualni razvoj mreže in kakovost standardov.

Pri delovanju vključene članice sledijo splošnim vrednotam in stebrom SHE mreže.

Izobraževanje in zdravje imata skupne interese. Združevanje teh interesov šolam omogoča, da postanejo boljša okolja za uživanje v učenju, poučevanju in delu. “Šola, ki promovira zdravje, je šola, ki je uvedla strukturiran in sistematičen načrt za zdravje, dobro počutje in razvoj družbenega kapitala vseh učencev in zaposlenih. Šole, ki promovirajo zdravje, dokazano izboljšujejo zdravje in blagostanje vse šolske skupnosti. Zasnovane so kot okolja, ki pomagajo zmanjševati neenakosti v zdravju. Spodbujajo sodelovanje z drugimi povezanimi področji oziroma sektorji, ki oblikujejo politike za zdravje otrok in mladostnikov.” (SHE mreža).

Vrednote Evropske mreže zdravih šol

Enakost: enaki standardi in dostop do zdravstvenih in izobraževalnih možnosti za vse učence. Dolgoročno to pomembno vpliva na zmanjševanje neenakosti v zdravju in izboljšanje kakovosti v znanju za boljši trajnostni razvoj na regijski in nacionalni ravni.

Stabilnost: Zdravje je tesno povezano z izobraževalnimi dosežki, kar vpliva tudi na razvoj družbe. Zdravi učenci so tudi bolj uspešni učenci, saj lahko razvijajo svoje potenciale. Rezultati pa se kažejo s sistematičnim srednje- oz. dolgoročnim delovanjem.

Vključevanje: vseh deležnikov, ki lahko kakorkoli pripomorejo h krepitvi zdravja na šoli. Z aktivno vključenostjo prevzemajo udeleženci v procesu tudi svoj del odgovornosti.

Opolnomočenje in akcijska kompetenca: poleg pridobivanja informacij je za učence/dijake pomembno tudi urjenje veščin, oblikovanje stališč, razvijanje kritičnega odnosa do življenjskih problemov, ugotavljanje situacije in iskanje strategij za njeno razreševanje.

Demokracija: Zdrave šole ozaveščajo enakovredno tako o demokratičnih vrednotah in pravicah kot prevzemanju odgovornosti za svoja dejanja.

Načrtovane aktivnosti v šolskem letu 2022/2023

V šolskem letu 2022/2023 nadaljujemo z nalogami:

  • promocija in ozaveščanje pomena projekta,
  • spodbujanje vseh deležnikov k gibalnim aktivnostim, zdravi prehrani in skrbi za duševno zdravje,
  • Zdrav duh v zdravem telesu – projektni teden,
  • dnevi dobrih del,
  • čustveni barometer,
  • načrtna vzgoja empatije.

V letošnjem šolskem letu nadgrajujemo lansko temo: MI VSI ZA LEPŠI IN BOLJŠI JUTRI.

Rdeča nit nam omogoča, da lahko zajamemo različne vsebine zdravega življenjskega sloga in dopušča prostor za specifične teme iz naše šolske situacije.

Tako tudi v šolskem letu 2022/2023  nadaljujemo z nekaterimi daljše obdobje trajajočimi nalogami in jih nadgrajujemo z novimi, povezanimi z ostalimi šolskimi projekti.

Upoštevali  bomo misel koordinatorjev Slovenske mreže zdravih šol:

 »Kar je šlo dobro, bomo ohranili in po potrebi nadgradili. Kar ni šlo najbolje, bomo poskušali popraviti in spremeniti

Dejavnosti ZDRAVE ŠOLE koordinira Suzana Bizjak Šenekar.

(Skupno 334 obiskov, današnjih obiskov 1)