Obvezni in neobvezni izbirni predmeti v šolskem letu 2024/25

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI OD 4. DO 9. RAZREDA

  • Šola za učence 4., 5. in 6. razreda ponuja pouk iz naslednjih neobveznih izbirnih predmetov: drugega tujega jezika, umetnosti, tehnike, računalništva in športa.
  • Šola za učence 7., 8. in 9. razreda ponuja pouk drugega tujega jezika kot neobvezni izbirni predmet.
NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA UČENCE 2. TRIADE

Učenci bodočega 4., 5. in 6. razreda lahko izberejo neobvezni izbirni predmet. Izbirajo med naslednjimi predmeti:

  • RAČUNALNIŠTVO
  • TEHNIKA
  • UMETNOST
  • ŠPORT

Opis predmetov: Brošura neobveznih izbirnih premetov za šolsko leto 2024/25

Neobvezni izbirni predmeti so neobvezni, torej jih ni nujno izbrati. Ko pa se učenec za predmet odloči, ga mora obvezno obiskovati do konca šolskega leta. Odsotnost učenca od pouka tega predmeta so starši dolžni opravičiti tako kot obvezne ure.
Neobvezni izbirni predmeti se ocenjujejo in ocena se zapiše v spričevalo.
Učenec lahko vsako leto zamenja neobvezni izbirni predmet, če to želi, lahko pa svoje znanje pri istem neobveznem izbirnem predmetu nadgrajuje in poglablja v vsem obdobju.

Pri pripravi in organizaciji urnika je potrebno upoštevati, da sodijo neobvezni izbirni predmeti v razširjeni program osnovne šole, zato ti predmeti ne morejo biti uvrščeni v urnik med obvezne predmete.

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA UČENCE 3. TRIADE

V devetletki ponuja šola v zadnji triadi izbirne predmete. Predmetnik zajema dva sklopa izbirnih predmetov: družboslovno-humanistične in naravoslovno-tehnične. Glede na izvajanje pa loči triletne, triletne (lahko tudi krajše), enoletne (vezane na razred) in enoletne predmete.
V skladu z zakonodajo učenec obvezno izbere dve uri pouka obveznih izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo starši. Predmetov, ki so enoletni in so jih učenci že obiskovali, si ponovno ne morejo izbrati.
Izbirni predmeti se ocenjujejo s številčnimi ocenami. Ko se učenec odloči, da bo obiskoval določene izbirne predmete, mora biti obvezno prisoten pri pouku le-teh. Vsaka odsotnost bo zabeležena in jo je potrebno opravičiti z opravičilom.


Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko na predlog staršev oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih v celoti ali le pri eni uri tedensko. Uveljavljanje glasbene šole označite na prijavnici za izbirne predmete. Starši po junijskem roku za vpis v glasbeno šolo za naslednje šolsko leto posredujete pisno vlogo (obrazec je na spletni strani šole), kjer navedete željo, da je učenec delno (1 uro tedensko) ali v celoti (2 uri tedensko) oproščen pouka izbirnih predmetov. Izpolnjenemu obrazcu posredujete tudi potrdilo o vpisu otroka v glasbeno šolo z javno veljavnim programom. Ravnateljica v skladu z določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek, odloči o oprostitvi za posamezno šolsko leto. Za učence, ki se v glasbeno šolo vpisujejo naknadno v avgustu, starši posredujejo dokazilo o vpisu najkasneje do 15. septembra.

Opis predmetov: Brošura obveznih izbirnih premetov za šolsko leto 2024/25

(Skupno 211 obiskov, današnjih obiskov 1)