Katalog informacij javnega značaja

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU
Naziv zavoda: Osnovna šola dr. Aleš Bebler – Primož Hrvatini
Naslov: Hrvatini 137
Pošta: 6280 Ankaran
Telefon: 05 651 40 70
Faks: /
Elektronski naslov: os.hrvatini@guest.arnes.si
Odgovorna uradna oseba: Aleksandra POBEGA, ravnateljica šole
Datum objave kataloga: 1. 9. 2006
Datum zadnje spremembe: 18. 2. 2023
Katalog je dostopen na spletu: http://www.os-hrvatini.si/katalog-informacij-javnega-znacaja/
Druge oblike kataloga: Katalog je v fizični obliki dostopen na sedežu šole.
2. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA

Kratek opis delovnega področja zavoda:

Izvajanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti osnovne šole.

Zavod izvaja naslednje vzgojno-izobraževalne dejavnosti:

– pouk po predmetniku in učnem načrtu za osnovno šolo,

– samostojno delo učencev in drugih,

– praktično delo in druge oblike vzgojnega dela z učenci,

– organizirano varstvo vozačev, rekreacija,

– razdeljevanje toplih obrokov za učence,

– druge oblike dela z učenci,

– oddajanje šolskih prostorov z vzgojno-izobraževalno in

– športno-rekreativna dejavnost v soglasju z ustanoviteljem.

2. a Organigram in podatki o organizaciji zavoda
(povezava)

Seznam notranjih organizacijskih enot:

– zavod jih nima.

 

b) Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja
Ime in priimek pristojne osebe: Aleksandra Pobega
Delovno mesto in naziv: ravnateljica
Elektronski naslov: aleksandra.pobega@guest.arnes.si
Poštni naslov: Hrvatini 137, 6280 Ankaran
Službena telefonska številka: 05 6514 640
c) Seznam glavnih predpisov z delovnega področja zavoda
Seznam predpisov z delovnega področja vzgoje in izobraževanja (povezava)
Seznam predpisov z delovnega področja osnovnošolskega izobraževanja (povezava)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda (povezava)

Splošni akti zavoda

Hišni red

Pravila šolskega reda

Pravilnik o šolski prehrani

Cenik storitev in prehrane

(povezava)
č) Seznam predlogov predpisov
Seznam predlogov predpisov s področja vzgoje in izobraževanja (povezava)
d) Seznam sprejetih in predlaganih programov, strategij, stališč, mnenj, analiz in drugih podobnih dokumentov po vsebinskih sklopih

Letni delovni načrt

Pedagoško poročilo

(povezava)

Objave in razpisna dokumentacija v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje po ZJN-3

Obvestila v zvezi z javnim naročanjem so objavljena na portalu javnih naročil.

e) Katalog vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov oziroma drugih uradnih ali javnih storitev, ki jih organ vodi oziroma zagotavlja svojim uporabnikom

Postopki, ki jih zavod vodi:

Trenutno zavod ne vodi nobenega postopka.

f) Seznam javnih evidenc, ki jih upravlja zavod
Zavod ne vodi javnih evidenc.

g) Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov, ki jih vodi zavod na podlagi področne zakonodaje s

   svojega delovnega področja

Naziv informatizirane zbirke: Povezava do zbirke  
Število učencev po oddelkih (povezava)  
         
3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Šola zagotavlja dostop do informacij javnega značaja:

–   preko spleta, po elektronski pošti šole, z navedbo tehničnih pogojev in oblik, v katerih se nahajajo informacije javnega značaja.

4. STROŠKOVNIK
Zavod lahko za večji obseg dokumentov zaračuna materialne stroške po stroškovniku in postopku 16., 17. in 18. člena. Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja
5. MOREBITNI STROŠKOVNIK ZA PONOVNO UPORABO, CENIK IN DRUGI POGOJI ZA PONOVNO UPORABO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Zavod nima stroškovnika.
6. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA, VKLJUČNO Z ZBIRKAMI PODATKOV

®                 Število učencev po oddelkih,

®                 Urnik učencev,

®                 Urnik govorilnih ur,

®                 Šolski koledar.

 

(Skupno 1.663 obiskov, današnjih obiskov 1)