Izbirni predmeti v šolskem letu 2023/24

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

Izvajajo se 1 uro tedensko, le tuji jeziki dve uri tedensko celo šolsko leto. Namenjeni so učencem 1. razred (angleščina), 4., 5. in 6. razreda (šport, računalništvo, tehnika in umetnost) ter 4.-9. razreda (francoščina).

Znanje učencev pri neobveznih izbirnih predmetih se ocenjuje, zaključna ocena pa se vpiše v spričevalo. Prisotnost učenca pri neobveznih izbirnih predmetih se obravnava enako kot pri obveznih izbirnih predmetih, vsako odsotnost morajo starši opravičiti.

Sprememba neobveznega izbirnega predmeta: do konca septembra lahko učenci neobvezni izbirni predmet še zamenjajo, vendar le pod pogojem, da je pri želenem predmetu še prostor in se urnik nove skupine sklada z urnikom učenca. Od oktobra dalje prestopi niso več možni.

Učenci v šoli dobijo prijavnico, ki jo izpolnjeno in podpisano s strani staršev prinesejo razredničarki do 25. aprila 2023.

PREDSTAVITEV NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV in PRIJAVNICA

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

Obvezni izbirni predmeti so način prilagajanja osnovne šole individualnim razlikam in interesom učencev. So priložnost, da učenci z lastno izbiro teh predmetov poudarijo in razvijajo svoje interese, sposobnosti ter se pri njih dokažejo.

Obvezni izbirni predmeti so vključeni v predmetnik tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja, torej v 7., 8. in 9. razredu, in so obvezni.

PREDSTAVITEV OBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV in PRIJAVNICA


Učenec mora izbrati 2 uri izbirnih predmetov, lahko pa tudi 3, če s tem soglašajo njegovi starši. V primeru , da učenec obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen sodelovanja pri obveznih izbirnih predmetih v celoti, ali pa obiskuje en izbirni predmet 1 uro na teden.

Učenci v šoli dobijo prijavnico, ki jo izpolnjeno in podpisano s strani staršev prinesejo razredničarki do 25. aprila 2023.

Na osnovi prijav bomo oblikovali skupine izbirnih predmetov za naslednje šolsko leto, vendar bomo izvajali le tiste izbirne predmete, za katere bo prijavljeno zadostno število učencev v skladu s Pravilnikom o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole.

Do konca do 30. 9. lahko učenci izbirni predmet zamenjajo, vendar le pod pogojem, da je pri želenem predmetu še prostor in se urnik nove skupine sklada z urnikom učenca. Od oktobra dalje prestopi niso več možni.

VLOGA ZA OPROSTITEV SODELOVANJA PRI OBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETIH

(Skupno 559 obiskov, današnjih obiskov 1)